skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving Hard Computational Problems Efficiently: Asymptotic Parametric Complexity 3-Coloring Algorithm

Martín H, José Antonio; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0053437 ; PMCID: 3544923 ; PMID: 23349711

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving Hard Computational Problems Efficiently: Asymptotic Parametric Complexity 3-Coloring Algorithm

Martín H, José

PLoS One, Jan 2013, Vol.8(1), p.e53437 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0053437

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving Hard Computational Problems Efficiently: Asymptotic Parametric Complexity 3-Coloring Algorithm.(Research Article)

Martin H., Jose Antonio

PLoS ONE, Jan 14, 2013, Vol.8(1), p.e53437 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0053437

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving Hard Computational Problems Efficiently: Asymptotic Parametric Complexity 3-Coloring Algorithm.(Research Article)

Martin H. , Jose Antonio

PLoS ONE, Jan 14, 2013, Vol.8(1), p.e53437 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0053437

Toàn văn sẵn có

5
Solving Hard Computational Problems Efficiently: Asymptotic Parametric Complexity 3-Coloring Algorithm
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving Hard Computational Problems Efficiently: Asymptotic Parametric Complexity 3-Coloring Algorithm

Martín H., José Antonio; Bourdon, Jérémie

PLoS ONE, 1/14/2013, Vol.8(1), p.e53437 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0053437

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving hard computational problems efficiently: asymptotic parametric complexity 3-coloring algorithm

Martín H, José Antonio

PloS one, 2013, Vol.8(1), pp.e53437 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23349711 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0053437

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving hard computational problems efficiently: asymptotic parametric complexity 3-coloring algorithm

José Antonio Martín H

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(1), p.e53437 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0053437

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...