skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TAK-441, a novel investigational smoothened antagonist, delays castration-resistant progression in prostate cancer by disrupting paracrine hedgehog signaling

Ibuki, Naokazu ; Ghaffari, Mazyar ; Pandey, Mitali ; Iu, Irene ; Fazli, Ladan ; Kashiwagi, Masahide ; Tojo, Hideaki ; Nakanishi, Osamu ; Gleave, Martin E. ; Cox, Michael E.

International Journal of Cancer, Oct 15, 2013, Vol.133(8), p.1955(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-7136

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TAK-441, a novel investigational smoothened antagonist, delays castration-resistant progression in prostate cancer by disrupting paracrine hedgehog signaling

Ibuki, Naokazu ; Ghaffari, Mazyar ; Pandey, Mitali ; Iu, Irene ; Fazli, Ladan ; Kashiwagi, Masahide ; Tojo, Hideaki ; Nakanishi, Osamu ; Gleave, Martin E. ; Cox, Michael E.

International Journal of Cancer, Oct 15, 2013, Vol.133(8), p.1955(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-7136

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TAK‐441, a novel investigational smoothened antagonist, delays castration‐resistant progression in prostate cancer by disrupting paracrine hedgehog signaling

Ibuki, Naokazu ; Ghaffari, Mazyar ; Pandey, Mitali ; Iu, Irene ; Fazli, Ladan ; Kashiwagi, Masahide ; Tojo, Hideaki ; Nakanishi, Osamu ; Gleave, Martin E. ; Cox, Michael E.

International Journal of Cancer, 15 October 2013, Vol.133(8), pp.1955-1966 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0020-7136 ; E-ISSN: 1097-0215 ; DOI: 10.1002/ijc.28193

Toàn văn sẵn có

4
TAK-441, a novel investigational smoothened antagonist, delays castration-resistant progression in prostate cancer by disrupting paracrine hedgehog signaling: TAK-441 delays castration-resistant progression in prostate cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TAK-441, a novel investigational smoothened antagonist, delays castration-resistant progression in prostate cancer by disrupting paracrine hedgehog signaling: TAK-441 delays castration-resistant progression in prostate cancer

Ibuki, Naokazu ; Ghaffari, Mazyar ; Pandey, Mitali ; Iu, Irene ; Fazli, Ladan ; Kashiwagi, Masahide ; Tojo, Hideaki ; Nakanishi, Osamu ; Gleave, Martin E. ; Cox, Michael E.

International Journal of Cancer, 10/15/2013, Vol.133(8), pp.1955-1966 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/ijc.28193

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TAK-441, a novel investigational smoothened antagonist, delays castration-resistant progression in prostate cancer by disrupting paracrine hedgehog signaling

Ibuki, Naokazu ; Ghaffari, Mazyar ; Pandey, Mitali ; Iu, Irene ; Fazli, Ladan ; Kashiwagi, Masahide ; Tojo, Hideaki ; Nakanishi, Osamu ; Gleave, Martin E ; Cox, Michael E

International journal of cancer, 15 October 2013, Vol.133(8), pp.1955-66 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1097-0215 ; PMID: 23564295 Version:1 ; DOI: 10.1002/ijc.28193

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...