skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intellectual Imperialism: Definition, Traits, and Problems

Syed Hussein Alatas

Asian Journal of Social Science, 2000, Vol.28(1), pp.23-45 [Tạp chí có phản biện]

Brill Online Journals

ISSN: 1568-4849 ; E-ISSN: 1568-5314 ; DOI: 10.1163/030382400X00154

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intellectual Imperialism: Definition, Traits, and Problems

Alatas, Syed Hussein

Southeast Asian Journal of Social Science, 1 January 2000, Vol.28(1), pp.23-45 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 03038246 ; E-ISSN: 15685314

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intellectual Imperialism: Definition, Traits, and Problems

Alatas, Syed Hussein

Southeast Asian Journal of Social Science, 1 January 2000, Vol.28(1), pp.23-45 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 03038246 ; E-ISSN: 15685314

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intellectual Imperialism: Definition, Traits, and Problems

Syed Hussein Alatas,

Asian Journal of Social Science, 2000, Vol.28(1), pp.23-45 [Tạp chí có phản biện]

Brill (IngentaConnect)

ISSN: 0303-8246

Toàn văn sẵn có

5
Intellectual Imperialism: Definition, Traits, and Problems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intellectual Imperialism: Definition, Traits, and Problems

Asian Journal of Social Science, 2000, Vol.28(1), pp.23-45 [Tạp chí có phản biện]

Brill Academic Publishers

E-ISSN: 1568-4849 ; E-ISSN: 1568-5314 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/030382400X00154

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...