skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization and galaxy-formation simulation - VI. The origins and fate of the highest known redshift galaxy

Mutch, Simon J. ; Liu, Chuanwu ; Poole, Gregory B. ; Geil, Paul M. ; Duffy, Alan R. ; Trenti, Michele ; Oesch, Pascal A. ; Illingworth, Garth D. ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

MNRAS (December 21, 2016) 463 (4): 3556-3562 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1605.08054

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization and galaxy-formation simulation - VI. The origins and fate of the highest known redshift galaxy

Mutch, Simon ; Liu, Chuanwu ; Poole, Gregory ; Geil, Paul ; Duffy, Alan ; Trenti, Michele ; Oesch, Pascal ; Illingworth, Garth ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J; Wyithe, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 9, 2017 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1093/mnras/stw2187

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...