skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideology and Social Position in Poland: The Determinants of Voting for the Right, 1991-2005.(Report)

Swindal, Megan G.

Social Science Quarterly, March, 2011, Vol.92(1), p.185(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0038-4941

Toàn văn sẵn có

2
Ideology and Social Position in Poland: The Determinants of Voting for the Right, 1991-2005*: Ideology and Social Position in Poland
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideology and Social Position in Poland: The Determinants of Voting for the Right, 1991-2005*: Ideology and Social Position in Poland

Swindal, Megan G.

Social Science Quarterly, 03/2011, Vol.92(1), pp.185-205 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6237.2011.00763.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...