skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More on the Ontology of Social Structure: A Reply to Rossi

Caws, Peter

American Anthropologist, 1 December 1977, Vol.79(4), pp.916-916 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More on the Ontology of Social Structure: A Reply to Rossi

Caws, Peter

American Anthropologist, December 1977, Vol.79(4), pp.916-916 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1525/aa.1977.79.4.02a00270

Toàn văn sẵn có

3
More on the Ontology of Social Structure: A Reply to Rossi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More on the Ontology of Social Structure: A Reply to Rossi

Caws, Peter

American Anthropologist, 12/1977, Vol.79(4), pp.916-916 [Tạp chí có phản biện]

University of California Press (via CrossRef)

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/aa.1977.79.4.02a00270

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...