skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and Asia in 2008: A Time of Challenge

Scalapino, Robert

Asian Survey, Jan/Feb 2009, pp.5-15 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2009.49.1.5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and Asia in 2008: a time of challenge

Scalapino, Robert A.

Asian Survey, Jan-Feb, 2009, Vol.49(1), p.5(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

3
The United States and Asia in 2008: A Time of Challenge
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and Asia in 2008: A Time of Challenge

Scalapino, Robert A.

Asian Survey, 02/2009, Vol.49(1), pp.5-15 [Tạp chí có phản biện]

University of California Press (via CrossRef)

ISSN: 0004-4687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/as.2009.49.1.5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...