skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamics of string black hole with hyperscaling violation.(Regular Article--Theoretical Physics)

Sadeghi, J. ; Pourhassan, B. ; Asadi, A.

The European Physical Journal C - Particles and Fields, 2014, Vol.74(1), p.2680(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1434-6044 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-013-2680-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamics of string black hole with hyperscaling violation

Sadeghi, J ; Pourhassan, B ; Asadi, A

The European Physical Journal. C, Particles and Fields, Jan 2014, Vol.74(1), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14346044 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-013-2680-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...