skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When devaluation breeds contempt: for most of the past decade developing countries have devalued their currencies heavily at the behest of the IMF and the World Bank; that may have been a mistake. (economics focus; International Monetary Fund) (Business)

The Economist (US), Nov 24, 1990, Vol.317(7682), p.71(1)

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0013-0613

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Devaluation Breeds Contempt

Anonymous

The Economist, Nov 24, 1990, Vol.317(7682), p.71

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...