skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researching Electoral Politics

Converse, Philip E.

The American Political Science Review, 1 November 2006, Vol.100(4), pp.605-612 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researching electoral politics.(Author abstract)(Viewpoint essay)

Converse, Philip E.

American Political Science Review, Nov, 2006, Vol.100(4), p.605(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researching Electoral Politics

Converse, Philip E.

American Political Science Review, 2006, Vol.100(4), pp.605-612 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: 10.1017/S0003055406062484

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researching Electoral Politics

Converse, Philip

The American Political Science Review, Nov 2006, Vol.100(4), pp.605-612 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00030554

Toàn văn sẵn có

5
Researching Electoral Politics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researching Electoral Politics

Converse, Philip E.

American Political Science Review, 11/2006, Vol.100(04), p.605 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055406062484

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...