skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Opportunity and Constraint: Understanding the Onward Migration of Highly Educated Iranian Refugees from Sweden

Kelly, Melissa ; Hedman, Lina

Journal of International Migration and Integration, Aug 2016, Vol.17(3), pp.649-667 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14883473 ; E-ISSN: 18746365 ; DOI: 10.1007/s12134-015-0422-4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Opportunity and Constraint: Understanding the Onward Migration of Highly Educated Iranian Refugees from Sweden.(Report)

Kelly, Melissa ; Hedman, Lina

Journal of International Migration and Integration / Revue de l'integration et de la migration internationale, 2016, Vol.17(3), p.649(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1488-3473 ; DOI: 10.1007/s12134-015-0422-4

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Opportunity and Constraint: Understanding the Onward Migration of Highly Educated Iranian Refugees from Sweden

Kelly, Melissa ; Hedman, Lina

Journal of International Migration and Integration, 2016, Vol.17(3), pp.649-667 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1488-3473 ; E-ISSN: 1874-6365 ; DOI: 10.1007/s12134-015-0422-4

Toàn văn sẵn có

4
Between Opportunity and Constraint: Understanding the Onward Migration of Highly Educated Iranian Refugees from Sweden
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Opportunity and Constraint: Understanding the Onward Migration of Highly Educated Iranian Refugees from Sweden

Kelly, Melissa ; Hedman, Lina

Journal of International Migration and Integration, 8/2016, Vol.17(3), pp.649-667 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1488-3473 ; E-ISSN: 1874-6365 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12134-015-0422-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...