skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic insights into the origin of parasitism in the emerging plant pathogen Bursaphelenchus xylophilus.(Report)

Kikuchi, Taisei ; Cotton, James A. ; Dalzell, Jonathan J. ; Hasegawa, Koichi ; Kanzaki, Natsumi ; Mcveigh, Paul ; Takanashi, Takuma ; Tsai, Isheng J. ; Assefa, Samuel A. ; Cock, Peter J. A. ; Otto, Thomas Dan ; Hunt, Martin ; Reid, Adam J. ; Sanchez - Flores, Alejandro ; Tsuchihara, Kazuko ; Yokoi, Toshiro ; Larsson, Mattias C. ; Miwa, Johji ; Maule, Aaron G. ; Sahashi, Norio ; Jones, John T. ; Berriman, Matthew

PLoS Pathogens, Sept, 2011, Vol.7(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-7366

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic insights into the origin of parasitism in the emerging plant pathogen Bursaphelenchus xylophilus.(Report)

Kikuchi, Taisei ; Cotton, James A. ; Dalzell, Jonathan J. ; Hasegawa, Koichi ; Kanzaki, Natsumi ; Mcveigh, Paul ; Takanashi, Takuma ; Tsai, Isheng J. ; Assefa, Samuel A. ; Cock, Peter J. A. ; Otto, Thomas Dan ; Hunt, Martin ; Reid, Adam J. ; Sanchez - Flores, Alejandro ; Tsuchihara, Kazuko ; Yokoi, Toshiro ; Larsson, Mattias C. ; Miwa, Johji ; Maule, Aaron G. ; Sahashi, Norio ; Jones, John T. ; Berriman, Matthew

PLoS Pathogens, Sept, 2011, Vol.7(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-7366

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic Insights into the Origin of Parasitism in the Emerging Plant Pathogen Bursaphelenchus xylophilus (Genome Sequence of Bursaphelenchus xylophilus)

Kikuchi, Taisei ; Cotton, James A ; Dalzell, Jonathan J ; Hasegawa, Koichi ; Kanzaki, Natsumi ; McVeigh, Paul ; Takanashi, Takuma ; Tsai, Isheng J ; Assefa, Samuel A ; Cock, Peter J. A ; Otto, Thomas Dan ; Hunt, Martin ; Reid, Adam J ; Sanchez-Flores, Alejandro ; Tsuchihara, Kazuko ; Yokoi, Toshiro ; Larsson, Mattias C ; Miwa, Johji ; Maule, Aaron G ; Sahashi, Norio ; Jones, John T ; Berriman, Matthew; Tyler, Brett (Editor)

PLoS Pathogens, 2011, Vol.7(9), p.e1002219 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1002219

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic Insights into the Origin of Parasitism in the Emerging Plant Pathogen Bursaphelenchus xylophilus

Kikuchi, Taisei ; Cotton, James A ; Dalzell, Jonathan J ; Hasegawa, Koichi ; Kanzaki, Natsumi ; Mcveigh, Paul ; Takanashi, Takuma ; Tsai, Isheng J ; Assefa, Samuel A ; Cock, Peter J. A ; Otto, Thomas Dan ; Hunt, Martin ; Reid, Adam J ; Sanchez-Flores, Alejandro ; Tsuchihara, Kazuko ; Yokoi, Toshiro ; Larsson, Mattias C ; Miwa, Johji ; Maule, Aaron G ; Sahashi, Norio ; Jones, John T ; Berriman, Matthew; Tyler, Brett (editor)

PLoS Pathogens, 2011, Vol.7(9) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1002219 ; PMCID: 3164644 ; PMID: 21909270

Toàn văn sẵn có

5
Genomic Insights into the Origin of Parasitism in the Emerging Plant Pathogen Bursaphelenchus xylophilus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic Insights into the Origin of Parasitism in the Emerging Plant Pathogen Bursaphelenchus xylophilus

Kikuchi, Taisei ; Cotton, James A. ; Dalzell, Jonathan J. ; Hasegawa, Koichi ; Kanzaki, Natsumi ; Mcveigh, Paul ; Takanashi, Takuma ; Tsai, Isheng J. ; Assefa, Samuel A. ; Cock, Peter J. A. ; Otto, Thomas Dan ; Hunt, Martin ; Reid, Adam J. ; Sanchez-Flores, Alejandro ; Tsuchihara, Kazuko ; Yokoi, Toshiro ; Larsson, Mattias C. ; Miwa, Johji ; Maule, Aaron G. ; Sahashi, Norio ; Jones, John T. ; Berriman, Matthew; Tyler, Brett

PLoS Pathogens, 9/1/2011, Vol.7(9), p.e1002219 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1002219

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic insights into the origin of parasitism in the emerging plant pathogen Bursaphelenchus xylophilus

Kikuchi, Taisei ; Cotton, James A ; Dalzell, Jonathan J ; Hasegawa, Koichi ; Kanzaki, Natsumi ; Mcveigh, Paul ; Takanashi, Takuma ; Tsai, Isheng J ; Assefa, Samuel A ; Cock, Peter J A ; Otto, Thomas Dan ; Hunt, Martin ; Reid, Adam J ; Sanchez-Flores, Alejandro ; Tsuchihara, Kazuko ; Yokoi, Toshiro ; Larsson, Mattias C ; Miwa, Johji ; Maule, Aaron G ; Sahashi, Norio ; Jones, John T ; Berriman, Matthew

PLoS pathogens, September 2011, Vol.7(9), pp.e1002219 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1553-7374 ; PMID: 21909270 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1002219

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic Insights into the Origin of Parasitism in the Emerging Plant Pathogen Bursaphelenchus xylophilus

Kikuchi, Taisei ; Cotton, James ; Dalzell, Jonathan ; Hasegawa, Koichi ; Kanzaki, Natsumi ; Mcveigh, Paul ; Takanashi, Takuma ; Tsai, Isheng ; Assefa, Samuel ; Cock, Peter ; Otto, Thomas ; Hunt, Martin ; Reid, Adam ; Sanchez-Flores, Alejandro ; Tsuchihara, Kazuko ; Yokoi, Toshiro ; Larsson, Mattias ; Miwa, Johji ; Maule, Aaron ; Sahashi, Norio ; Jones, John ; Berriman, Matthew

PLoS Pathogens, Sep 2011, Vol.7(9) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15537366 ; E-ISSN: 15537374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1002219

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic insights into the origin of parasitism in the emerging plant pathogen Bursaphelenchus xylophilus

Taisei Kikuchi ; James A Cotton ; Jonathan J Dalzell ; Koichi Hasegawa ; Natsumi Kanzaki ; Paul Mcveigh ; Takuma Takanashi ; Isheng J Tsai ; Samuel A Assefa ; Peter J A Cock ; Thomas Dan Otto ; Martin Hunt ; Adam J Reid ; Alejandro Sanchez-Flores ; Kazuko Tsuchihara ; Toshiro Yokoi ; Mattias C Larsson ; Johji Miwa ; Aaron G Maule ; Norio Sahashi ; John T Jones ; Matthew Berriman

PLoS Pathogens, 01 September 2011, Vol.7(9), p.e1002219 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1002219

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...