skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Robust Adaptation to Non-Native Accents in Automatic Speech Recognition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust Adaptation to Non-Native Accents in Automatic Speech Recognition

Goronzy, Silke

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-00325-0 ; E-ISBN: 978-3-540-36290-6 ; DOI: 10.1007/3-540-36290-8

Toàn văn sẵn có

2
Robust Adaptation to Non-Native Accents in Automatic Speech Recognition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust Adaptation to Non-Native Accents in Automatic Speech Recognition

Goronzy, Silke; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

SpringerLink Books

ISBN: 9783540362906 ; ISBN: 3540362908 ; DOI: 10.1007/3-540-36290-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...