skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What net generation students really want; Determining library help-seeking preferences of undergraduates

Lizah Ismail

Reference Services Review, 2010, Vol.38(1), p.10-27 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0090-7324 ; DOI: 10.1108/00907321011020699

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What net generation students really want

Ismail, Lizah

Reference Services Review, 16 February 2010, Vol.38(1), pp.10-27 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907321011020699

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What net generation students really want: determining library help-seeking preferences of undergraduates

Ismail, Lizah

Reference Services Review, Spring, 2010, Vol.38(1), p.10-17 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-7324

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What net generation students really want: determining library help-seeking preferences of undergraduates

Ismail, Lizah

Reference Services Review, Spring, 2010, Vol.38(1), p.10-17 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-7324

Toàn văn không sẵn có

5
What net generation students really want: Determining library help‐seeking preferences of undergraduates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What net generation students really want: Determining library help‐seeking preferences of undergraduates

Ismail, Lizah; Arndt, Theresa

Reference Services Review, 02/16/2010, Vol.38(1), pp.10-27 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0090-7324 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/00907321011020699

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...