skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overcoming the "Contagion of Mimicry": The Cosmopolitan Nationalism and Modernist History of Rabindranath Tagore and W. B. Yeats

Williams, Louise Blakeney

The American Historical Review, 1 February 2007, Vol.112(1), pp.69-100 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

2
Overcoming the "Contagion of Mimicry": The Cosmopolitan Nationalism and Modernist History of Rabindranath Tagore and W. B. Yeats
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overcoming the "Contagion of Mimicry": The Cosmopolitan Nationalism and Modernist History of Rabindranath Tagore and W. B. Yeats

Louise Blakeney Williams

The American Historical Review, 1 February 2007, Vol.112(1), pp.69-100 [Tạp chí có phản biện]

Current Journals (JSTOR)

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overcoming the “Contagion of Mimicry”: The Cosmopolitan Nationalism and Modernist History of Rabindranath Tagore and W. B. Yeats

Williams, Louise Blakeney

The American Historical Review, 2007, Vol. 112(1), pp.69-100 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.112.1.69

Toàn văn sẵn có

4
Overcoming the "Contagion of Mimicry": The Cosmopolitan Nationalism and Modernist History of Rabindranath Tagore and W. B. Yeats
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overcoming the "Contagion of Mimicry": The Cosmopolitan Nationalism and Modernist History of Rabindranath Tagore and W. B. Yeats

Williams, L. B.

The American Historical Review, 02/01/2007, Vol.112(1), pp.69-100 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/ahr.112.1.69

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...