skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defects in Pulmonary Vasculature and Perinatal Lung Hemorrhage in Mice Heterozygous Null for the Forkhead Box f1 Transcription Factor

Kalinichenko, Vladimir V. ; Lim, Lorena ; Stolz, Donna Beer ; Shin, Brian ; Rausa, Francisco M. ; Clark, Jean ; Whitsett, Jeffrey A. ; Watkins, Simon C. ; Costa, Robert H.

Developmental Biology, July 15, 2001, Vol.235(2), p.489 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0012-1606

Toàn văn sẵn có

2
Defects in Pulmonary Vasculature and Perinatal Lung Hemorrhage in Mice Heterozygous Null for the Forkhead Box f1 Transcription Factor
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defects in Pulmonary Vasculature and Perinatal Lung Hemorrhage in Mice Heterozygous Null for the Forkhead Box f1 Transcription Factor

Kalinichenko, Vladimir V. ; Lim, Lorena ; Stolz, Donna Beer ; Shin, Brian ; Rausa, Francisco M. ; Clark, Jean ; Whitsett, Jeffrey A. ; Watkins, Simon C. ; Costa, Robert H.

Developmental Biology, 07/2001, Vol.235(2), pp.489-506 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00121606 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1006/dbio.2001.0322

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defects in Pulmonary Vasculature and Perinatal Lung Hemorrhage in Mice Heterozygous Null for the Forkhead Box f1 Transcription Factor

Kalinichenko, Vladimir V ; Lim, Lorena ; Stolz, Donna Beer ; Shin, Brian ; Rausa, Francisco M ; Clark, Jean ; Whitsett, Jeffrey A ; Watkins, Simon C ; Costa, Robert H

Developmental Biology, 15 July 2001, Vol.235(2), pp.489-506 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0012-1606 ; E-ISSN: 1095-564X ; DOI: 10.1006/dbio.2001.0322

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defects in pulmonary vasculature and perinatal lung hemorrhage in mice heterozygous null for the Forkhead Box f1 transcription factor

Kalinichenko, V V ; Lim, L ; Stolz, D B ; Shin, B ; Rausa, F M ; Clark, J ; Whitsett, J A ; Watkins, S C ; Costa, R H

Developmental biology, 15 July 2001, Vol.235(2), pp.489-506 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0012-1606 ; PMID: 11437453 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...