skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'infinita vanita del tutto. Sul politico e giuridico nel pensiero di Leopardi.(Article)

Scerbo, Alberto

Forum Italicum, 2019, Vol.53(2), p.389(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0014-5858 ; DOI: 10.1177/0014585819836663

Toàn văn không sẵn có

2
L’infinita vanità del tutto. Sul politico e giuridico nel pensiero di Leopardi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L’infinita vanità del tutto. Sul politico e giuridico nel pensiero di Leopardi

Scerbo, Alberto

Forum Italicum: A Journal of Italian Studies, 05/2019, p.001458581983666 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0014-5858 ; E-ISSN: 2168-989X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0014585819836663

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L’infinita vanità del tutto. Sul politico e giuridico nel pensiero di Leopardi

Scerbo, Alberto; Piciché, Bernardo (Editor)

Forum Italicum, August 2019, Vol.53(2), pp.389-407 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0014-5858 ; E-ISSN: 2168-989X ; DOI: 10.1177/0014585819836663

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...