skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spin-dependent Transport Properties of CrO 2 Micro Rod

Wang, Zhen ; Xi, Li ; Yang, Yikai ; Li, Yue ; Han, Xuemeng ; Zuo, Yalu ; Wang, Jianbo

Nano-Micro Letters, 2014, Vol.6(4), pp.365-371 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/s40820-014-0010-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spin-dependent Transport Properties of CrO 2 Micro Rod

Wang, Zhen ; Xi, Li ; Yang, Yikai ; Li, Yue ; Han, Xuemeng ; Zuo, Yalu ; Wang, Jianbo

Nano-Micro Letters, 2014, Vol.6(4), p.365-371 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/s40820-014-0010-8 ; PMCID: 6223964 ; PMID: 30464948

Toàn văn sẵn có

3
Spin-dependent Transport Properties of CrO2 Micro Rod
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spin-dependent Transport Properties of CrO2 Micro Rod

Wang, Zhen ; Xi, Li ; Yang, Yikai ; Li, Yue ; Han, Xuemeng ; Zuo, Yalu ; Wang, Jianbo

Nano-Micro Letters, 10/2014, Vol.6(4), pp.365-371 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s40820-014-0010-8

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spin-dependent Transport Properties of CrO Micro Rod

Wang, Zhen ; Xi, Li ; Yang, Yikai ; Li, Yue ; Han, Xuemeng ; Zuo, Yalu ; Wang, Jianbo

Nano-micro letters, 2014, Vol.6(4), pp.365-371 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2150-5551 ; PMID: 30464948 Version:1 ; DOI: 10.1007/s40820-014-0010-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...