skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Structured variability of steady-speed locomotion in rats
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structured variability of steady-speed locomotion in rats

Schmidt, A. ; Biknevicius, A. R.

Journal of Experimental Biology, 04/15/2014, Vol.217(8), pp.1402-1406 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0022-0949 ; E-ISSN: 1477-9145 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1242/jeb.092668

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structured variability of steady-speed locomotion in rats

Schmidt, André ; Biknevicius, Audrone R

The Journal of experimental biology, 15 April 2014, Vol.217(Pt 8), pp.1402-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1477-9145 ; PMID: 24436374 Version:1 ; DOI: 10.1242/jeb.092668

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...