skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting for model uncertainty in estimating global burden of disease

Vock, David M ; Atchison, Elizabeth A ; Legler, Julie M ; Mcclure, David Rj ; Carlyle, Jamie C ; Jeavons, Elysia N ; Burton, Anthony H

Bulletin of the World Health Organization, 01 February 2011, Vol.89(2), pp.112-120 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862011000200010

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting for model uncertainty in estimating global burden of disease/Prise en compte de l'incertitude des modeles dans l'estimation des effets globaux induits par la maladie/Consideracion de la incertidumbre del modelo al calcular la carga global de una enfermedad.(Research)(Report)

Vock, David M. ; Atchison, Elizabeth A. ; Legler, Julie M. ; Mcclure, David R. J. ; Carlyle, Jamie C. ; Jeavons, Elysia N. ; Burton, Anthony H.

Bulletin of the World Health Organization, Feb, 2011, Vol.89(2), p.112(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

3
Accounting for model uncertainty in estimating global burden of disease
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting for model uncertainty in estimating global burden of disease

Vock, David M ; Atchison, Elizabeth A ; Legler, Julie M ; Mcclure, David Rj ; Carlyle, Jamie C ; Jeavons, Elysia N ; Burton, Anthony H

Bulletin of the World Health Organization, 2/1/2011, Vol.89(2), pp.112-120 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00429686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.09.073577

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting for model uncertainty in estimating global burden of disease

Vock, David M ; Atchison, Elizabeth A ; Legler, Julie M ; Mcclure, David Rj ; Carlyle, Jamie C ; Jeavons, Elysia N ; Burton, Anthony H

Bulletin of the World Health Organization, 01 February 2011, Vol.89(2), pp.112-20 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1564-0604 ; PMID: 21346922 Version:1 ; DOI: 10.2471/BLT.09.073577

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...