skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering "os ianques do sul": towards an entangled Luso-Hispanic history of Latin America/Descobrindo "os ianques do sul": em direcao a uma entrelacada historia luso-hispanica da America Latina.(articulo en ingles)

Preuss, Ori

Revista Brasileira de Politica, July, 2013, Vol.56(2), p.157(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0034-7329

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering "os ianques do sul": towards an entangled Luso-Hispanic history of Latin America

Preuss, Ori

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2013, Vol.56(2) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292013000200009

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering "os ianques do sul": towards an entangled Luso-Hispanic history of Latin America

Preuss, Ori

Revista Brasileira de Política Internacional, 01 December 2013, Vol.56(2), pp.157-176 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292013000200009

Toàn văn sẵn có

4
Discovering "os ianques do sul": towards an entangled Luso-Hispanic history of Latin America
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering "os ianques do sul": towards an entangled Luso-Hispanic history of Latin America

Preuss, Ori

Revista Brasileira de Política Internacional, 12/2013, Vol.56(2), pp.157-176 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 0034-7329 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-73292013000200009

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering "os ianques do sul": towards an entangled Luso-Hispanic history of Latin America

Ori Preuss

Revista Brasileira de Política Internacional, 01 December 2013, Vol.56(2), pp.157-176 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292013000200009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...