skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The environmental price tag on a ton of mountaintop removal coal

Lutz, Brian D ; Bernhardt, Emily S ; Schlesinger, William H

PloS one, 2013, Vol.8(9), pp.e73203 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24039888 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0073203

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Environmental Price Tag on a Ton of Mountaintop Removal Coal.(Research Article)

Lutz, Brian D. ; Bernhardt, Emily S. ; Schlesinger, William H.

PLoS ONE, Sept 11, 2013, Vol.8(9), p.e73203 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0073203

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Environmental Price Tag on a Ton of Mountaintop Removal Coal.(Research Article)

Lutz, Brian D. ; Bernhardt, Emily S. ; Schlesinger, William H.

PLoS ONE, Sept 11, 2013, Vol.8(9), p.e73203 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0073203

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Environmental Price Tag on a Ton of Mountaintop Removal Coal

Lutz, Brian ; Bernhardt, Emily ; Schlesinger, William

PLoS One, Sep 2013, p.e73203 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0073203

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Environmental Price Tag on a Ton of Mountaintop Removal Coal

Lutz, Brian D ; Bernhardt, Emily S ; Schlesinger, William H; Convertino, Matteo (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(9) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0073203 ; PMCID: 3770658 ; PMID: 24039888

Toàn văn sẵn có

6
The Environmental Price Tag on a Ton of Mountaintop Removal Coal
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Environmental Price Tag on a Ton of Mountaintop Removal Coal

Lutz, Brian D. ; Bernhardt, Emily S. ; Schlesinger, William H.; Convertino, Matteo

PLoS ONE, 9/11/2013, Vol.8(9), p.e73203 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0073203

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The environmental price tag on a ton of mountaintop removal coal

Brian D Lutz ; Emily S Bernhardt ; William H Schlesinger

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(9), p.e73203 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0073203

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...