skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Security to Justice? The Development of a More Justice-Oriented Approach to the Realisation of European Minority Rights Standards

Craig, Elizabeth

Netherlands Quarterly of Human Rights, March 2012, Vol.30(1), pp.40-64 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0924-0519 ; E-ISSN: 2214-7357 ; DOI: 10.1177/016934411203000103

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From security to justice? The development of a more justice-oriented approach to the realisation of European minority rights standards

Craig, Elizabeth

Netherlands Quarterly of Human Rights, March, 2012, Vol.30(1), p.40-64 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0924-0519

Toàn văn không sẵn có

3
From Security to Justice? The Development of a More Justice-Oriented Approach to the Realisation of European Minority Rights Standards
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Security to Justice? The Development of a More Justice-Oriented Approach to the Realisation of European Minority Rights Standards

Craig, Elizabeth

Netherlands Quarterly of Human Rights, 03/2012, Vol.30(1), pp.40-64 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0924-0519 ; E-ISSN: 2214-7357 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/016934411203000103

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...