skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Comparative Proteomics Reveals a Significant Bias Toward Alternative Protein Isoforms with Conserved Structure and Function
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Proteomics Reveals a Significant Bias Toward Alternative Protein Isoforms with Conserved Structure and Function

Ezkurdia, I. ; Del Pozo, A. ; Frankish, A. ; Rodriguez, J. M. ; Harrow, J. ; Ashman, K. ; Valencia, A. ; Tress, M. L.

Molecular Biology and Evolution, 09/01/2012, Vol.29(9), pp.2265-2283 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0737-4038 ; E-ISSN: 1537-1719 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/molbev/mss100

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Proteomics Reveals a Significant Bias Toward Alternative Protein Isoforms with Conserved Structure and Function

Ezkurdia, Iakes ; Del Pozo, Angela ; Frankish, Adam ; Rodriguez, Jose Manuel ; Harrow, Jennifer ; Ashman, Keith ; Valencia, Alfonso ; Tress, Michael L

Molecular Biology and Evolution, 2012, Vol. 29(9), pp.2265-2283 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0737-4038 ; E-ISSN: 1537-1719 ; DOI: 10.1093/molbev/mss100

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative proteomics reveals a significant bias toward alternative protein isoforms with conserved structure and function

Ezkurdia, Iakes ; Del Pozo, Angela ; Frankish, Adam ; Rodriguez, Jose Manuel ; Harrow, Jennifer ; Ashman, Keith ; Valencia, Alfonso ; Tress, Michael L

Molecular biology and evolution, September 2012, Vol.29(9), pp.2265-83 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1537-1719 ; PMID: 22446687 Version:1 ; DOI: 10.1093/molbev/mss100

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...