skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating a graphical notation for modelling software development methodologies.(Report)

Sousa, Kenia ; Vanderdonckt, Jean ; Henderson - Sellers, Brian ; Gonzalez - Perez, Cesar

Journal of Visual Languages and Computing, August, 2012, Vol.23(4), p.195(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1045-926X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating a graphical notation for modelling software development methodologies

Sousa, Kenia ; Vanderdonckt, Jean ; Henderson-Sellers, Brian ; Gonzalez-Perez, Cesar

Journal of Visual Languages and Computing, August 2012, Vol.23(4), pp.195-212 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 1045-926X ; DOI: 10.1016/j.jvlc.2012.04.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...