skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

B(C6F5)3-Mediated Transformations and Hydrogenation of Carbodiimides.(Report)

Holthausen, Michael H. ; Colussi, Mariah ; Stephan, Douglas W.

Chemistry - A European Journal, Jan 26, Vol.21(5), p.2193(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0947-6539

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

B(C 6 F 5 ) 3 ‐Mediated Transformations and Hydrogenation of Carbodiimides

Holthausen, Michael H. ; Colussi, Mariah ; Stephan, Douglas W.

Chemistry – A European Journal, 26 January 2015, Vol.21(5), pp.2193-2199 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0947-6539 ; E-ISSN: 1521-3765 ; DOI: 10.1002/chem.201405014

Toàn văn không sẵn có

3
B(C 6 F 5 ) 3 -Mediated Transformations and Hydrogenation of Carbodiimides
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

B(C 6 F 5 ) 3 -Mediated Transformations and Hydrogenation of Carbodiimides

Holthausen, Michael H. ; Colussi, Mariah ; Stephan, Douglas W.

Chemistry - A European Journal, 01/26/2015, Vol.21(5), pp.2193-2199 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/chem.201405014

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

B(C6F5)3-Mediated Transformations and Hydrogenation of Carbodiimides.(Report)

Holthausen, Michael H. ; Colussi, Mariah ; Stephan, Douglas W.

Chemistry - A European Journal, Jan 26, 2015, Vol.21(5), p.2193(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0947-6539

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

B(C6F5)3-mediated transformations and hydrogenation of carbodiimides

Holthausen, Michael H ; Colussi, Mariah ; Stephan, Douglas W

Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26 January 2015, Vol.21(5), pp.2193-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1521-3765 ; PMID: 25428578 Version:1 ; DOI: 10.1002/chem.201405014

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...