skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Planetary Virtual Observatory and Laboratory (PVOL) and its integration into the Virtual European Solar and Planetary Access (VESPA)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Planetary Virtual Observatory and Laboratory (PVOL) and its integration into the Virtual European Solar and Planetary Access (VESPA)

Hueso, R. ; Juaristi, J. ; Legarreta, J. ; Sánchez-Lavega, A. ; Rojas, J.F. ; Erard, S. ; Cecconi, B. ; Le Sidaner, Pierre

Planetary and Space Science, 01/2018, Vol.150, C, pp.22-35 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00320633 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pss.2017.03.014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Planetary Virtual Observatory and Laboratory (PVOL) and its integration into the Virtual European Solar and Planetary Access (VESPA)

Hueso, R ; Juaristi, J ; Legarreta, J ; Sánchez-Lavega, A ; Rojas, J.F ; Erard, S ; Cecconi, B ; Le Sidaner, Pierre

Planetary and Space Science, January 2018, Vol.150, pp.22-35 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/j.pss.2017.03.014

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Planetary Virtual Observatory and Laboratory (PVOL) and its integration into the Virtual European Solar and Planetary Access (VESPA)

Hueso, R ; Juaristi, J ; Legarreta, J ; Sanchez-Lavega, A ; Rojas, J.F ; Erard, S ; Cecconi, B ; Le Sidaner, Pierre

Planetary and Space Science, January 2018, Vol.150, pp.22-35 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/j.pss.2017.03.014

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Planetary Virtual Observatory and Laboratory (PVOL) and its integration into the Virtual European Solar and Planetary Access (VESPA)

Hueso, R. ; Juaristi, J. ; Legarreta, J. ; Sanchez-Lavega, A. ; Rojas, J. F. ; Erard, S. ; Cecconi, B. ; Sidaner, Pierre Le

Cornell University

Arxiv ID: 1701.01977

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Planetary Virtual Observatory and Laboratory (PVOL) and its integration into the Virtual European Solar and Planetary Access (VESPA)

Hueso, R ; Juaristi, J ; Legarreta, J ; Sanchez-Lavega, A ; Rojas, J ; Erard, S ; Cecconi, B; Cecconi, B (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 17, 2017 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1016/j.pss.2017.03.014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...