skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Giardia duodenalis: New Research Developments in Pathophysiology, Pathogenesis, and Virulence Factors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia duodenalis: New Research Developments in Pathophysiology, Pathogenesis, and Virulence Factors

Buret, Andre G. ; Amat, Christina B. ; Manko, Anna ; Beatty, Jennifer K. ; Halliez, Marie C. M. ; Bhargava, Amol ; Motta, Jean-Paul ; Cotton, James A.

Current Tropical Medicine Reports, 9/2015, Vol.2(3), pp.110-118 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

E-ISSN: 2196-3045 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s40475-015-0049-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia duodenalis : New Research Developments in Pathophysiology, Pathogenesis, and Virulence Factors

Buret, Andre ; Amat, Christina ; Manko, Anna ; Beatty, Jennifer ; Halliez, Marie ; Bhargava, Amol ; Motta, Jean-Paul ; Cotton, James

Current Tropical Medicine Reports, 2015, Vol.2(3), pp.110-118 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

E-ISSN: 2196-3045 ; DOI: 10.1007/s40475-015-0049-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...