skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GobyWeb: Simplified Management and Analysis of Gene Expression and DNA Methylation Sequencing Data

Dorff, Kevin ; Chambwe, Nyasha ; Zeno, Zachary ; Simi, Manuele ; Shaknovich, Rita ; Campagne, Fabien

PLoS One, Jul 2013, Vol.8(7), p.e69666 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0069666

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GobyWeb: Simplified Management and Analysis of Gene Expression and DNA Methylation Sequencing Data.(Research Article)

Dorff, Kevin C. ; Chambwe, Nyasha ; Zeno, Zachary ; Simi, Manuele ; Shaknovich, Rita ; Campagne, Fabien

PLoS ONE, July 23, 2013, Vol.8(7), p.e69666 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0069666

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GobyWeb: Simplified Management and Analysis of Gene Expression and DNA Methylation Sequencing Data.(Research Article)

Dorff, Kevin C. ; Chambwe, Nyasha ; Zeno, Zachary ; Simi, Manuele ; Shaknovich, Rita ; Campagne, Fabien

PLoS ONE, July 23, 2013, Vol.8(7), p.e69666 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0069666

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GobyWeb: Simplified Management and Analysis of Gene Expression and DNA Methylation Sequencing Data

Dorff, Kevin C ; Chambwe, Nyasha ; Zeno, Zachary ; Simi, Manuele ; Shaknovich, Rita ; Campagne, Fabien; Provart, Nicholas James (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(7) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0069666 ; PMCID: 3720652 ; PMID: 23936070

Toàn văn sẵn có

5
GobyWeb: Simplified Management and Analysis of Gene Expression and DNA Methylation Sequencing Data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GobyWeb: Simplified Management and Analysis of Gene Expression and DNA Methylation Sequencing Data

Dorff, Kevin C. ; Chambwe, Nyasha ; Zeno, Zachary ; Simi, Manuele ; Shaknovich, Rita ; Campagne, Fabien; Provart, Nicholas James

PLoS ONE, 7/23/2013, Vol.8(7), p.e69666 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0069666

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GobyWeb: simplified management and analysis of gene expression and DNA methylation sequencing data

Dorff, Kevin C ; Chambwe, Nyasha ; Zeno, Zachary ; Simi, Manuele ; Shaknovich, Rita ; Campagne, Fabien

PloS one, 2013, Vol.8(7), pp.e69666 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23936070 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0069666

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GobyWeb: simplified management and analysis of gene expression and DNA methylation sequencing data

Kevin C Dorff ; Nyasha Chambwe ; Zachary Zeno ; Manuele Simi ; Rita Shaknovich ; Fabien Campagne

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(7), p.e69666 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0069666

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GobyWeb: simplified management and analysis of gene expression and DNA methylation sequencing data

Dorff, Kevin C. ; Chambwe, Nyasha ; Zeno, Zachary ; Shaknovich, Rita ; Campagne, Fabien

Cornell University

Arxiv ID: 1211.6666

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GobyWeb: simplified management and analysis of gene expression and DNA methylation sequencing data

Dorff, Kevin ; Chambwe, Nyasha ; Zeno, Zachary ; Shaknovich, Rita ; Campagne, Fabien; Campagne, Fabien (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 28, 2012 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1371/journal.pone.0069666

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...