skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whole genome sequencing of experimental hybrids supports meiosis-like sexual recombination in Leishmania.(Research Article)(Report)

Inbar, Ehud ; Shaik, Jahangheer ; Iantorno, Stefano A. ; Romano, Audrey ; Nzelu, Chukwunonso O. ; Owens, Katherine ; Sanders, Mandy J. ; Dobson, Deborah ; Cotton, James A. ; Grigg, Michael E. ; Beverley, Stephen M. ; Sacks, David

PLoS Genetics, May 15, 2019, Vol.15(5), p.e1008042 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-7390 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1008042

Toàn văn sẵn có

2
Whole genome sequencing of experimental hybrids supports meiosis-like sexual recombination in Leishmania
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whole genome sequencing of experimental hybrids supports meiosis-like sexual recombination in Leishmania

Inbar, Ehud ; Shaik, Jahangheer ; Iantorno, Stefano A. ; Romano, Audrey ; Nzelu, Chukwunonso O. ; Owens, Katherine ; Sanders, Mandy J. ; Dobson, Deborah ; Cotton, James A. ; Grigg, Michael E. ; Beverley, Stephen M. ; Sacks, David; Myler, Peter John

PLOS Genetics, 5/15/2019, Vol.15(5), p.e1008042 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1008042

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whole genome sequencing of experimental hybrids supports meiosis-like sexual recombination in Leishmania

Inbar, Ehud ; Shaik, Jahangheer ; Iantorno, Stefano A ; Romano, Audrey ; Nzelu, Chukwunonso O ; Owens, Katherine ; Sanders, Mandy J ; Dobson, Deborah ; Cotton, James A ; Grigg, Michael E ; Beverley, Stephen M ; Sacks, David; Myler, Peter John (editor)

PLoS Genetics, 2019, Vol.15(5) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1008042 ; PMCID: 6519804 ; PMID: 31091230

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whole genome sequencing of experimental hybrids supports meiosis-like sexual recombination in Leishmania

Inbar, Ehud ; Shaik, Jahangheer ; Iantorno, Stefano A ; Romano, Audrey ; Nzelu, Chukwunonso O ; Owens, Katherine ; Sanders, Mandy J ; Dobson, Deborah ; Cotton, James A ; Grigg, Michael E ; Beverley, Stephen M ; Sacks, David

PLoS genetics, May 2019, Vol.15(5), pp.e1008042 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1553-7404 ; PMID: 31091230 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1008042

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whole genome sequencing of experimental hybrids supports meiosis-like sexual recombination in Leishmania

Ehud Inbar ; Jahangheer Shaik ; Stefano A Iantorno ; Audrey Romano ; Chukwunonso O Nzelu ; Katherine Owens ; Mandy J Sanders ; Deborah Dobson ; James A Cotton ; Michael E Grigg ; Stephen M Beverley ; David Sacks

PLoS Genetics, 01 May 2019, Vol.15(5), p.e1008042 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1008042

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...