skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of human dual‐specificity phosphatase 7, a potential cancer drug target

Lountos, George T. ; Austin, Brian P. ; Tropea, Joseph E. ; Waugh, David S.

Acta Crystallographica Section F, 01 June 2015, Vol.71(6), pp.650-656 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 2053-230X ; E-ISSN: 2053-230X ; DOI: 10.1107/S2053230X1500504X

Toàn văn sẵn có

2
Structure of human dual-specificity phosphatase 7, a potential cancer drug target
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of human dual-specificity phosphatase 7, a potential cancer drug target

Lountos, George T. ; Austin, Brian P. ; Tropea, Joseph E. ; Waugh, David S.

Acta Crystallographica Section F Structural Biology Communications, 06/2015, Vol.71(6), pp.650-656 [Tạp chí có phản biện]

International Union of Crystallography

E-ISSN: 2053-230X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1107/S2053230X1500504X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of human dual-specificity phosphatase 7, a potential cancer drug target

Lountos, George T ; Austin, Brian P ; Tropea, Joseph E ; Waugh, David S

Acta crystallographica. Section F, Structural biology communications, June 2015, Vol.71(Pt 6), pp.650-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2053-230X ; PMID: 26057789 Version:1 ; DOI: 10.1107/S2053230X1500504X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...