skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concepts of Wildland Fire Protection of Cultural Monuments and National Parks in Greece. Case Study: Digital Telemetry Networks at the Forest of Ancient Olympia.(Author abstract)

Dimitrakopoulos, A. P. ; Mitrakos, Dimitrios ; Christoforou, Varnavas

Fire Technology, Oct, 2002, Vol.38(4), p.363 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0015-2684

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concepts of Wildland Fire Protection of Cultural Monuments and National Parks in Greece. Case Study: Digital Telemetry Networks at the Forest of Ancient Olympia

Dimitrakopoulos, A.P. ; Mitrakos, Dimitrios ; Christoforou, Varnavas

Fire Technology, 2002, Vol.38(4), pp.363-372 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0015-2684 ; E-ISSN: 1572-8099 ; DOI: 10.1023/A:1020122516791

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concepts of Wildland Fire Protection of Cultural Monuments and National Parks in Greece. Case Study: Digital Telemetry Networks at the Forest of Ancient Olympia

Dimitrakopoulos, A ; Mitrakos, Dimitrios ; Christoforou, Varnavas

Fire Technology, Oct 2002, Vol.38(4), p.363 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00152684

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...