skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intervention user interfaces: a new interaction paradigm for automated systems

Schmidt, Albrecht ; Herrmann, Thomas

interactions, 25 August 2017, Vol.24(5), pp.40-45 [Tạp chí có phản biện]

BIBSAM:2015-2018 (ACM Digital Library)

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/3121357

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERVENTION USER INTERFACES: A NEW INTERACTION PARADIGM FOR AUTOMATED SYSTEMS

Schmidt, Albrecht ; Herrmann, Thomas

Interactions, Sep-Oct 2017, Vol.24(5), p.40 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10725520 ; E-ISSN: 15583449

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...