skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AMERICA AND THE REGIONAL POWERS IN A TRANSFORMING MIDDLE EAST

Gause, F ; Lustick, Ian

Middle East Policy, Summer 2012, Vol.19(2), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/j.1475-4967.2012.00532.x

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

America and the regional powers in a transforming Middle East.(Arab Spring, 2010-)

Gause, F. Gregory, Iii ; Lustick, Ian S.

Middle East Policy, Summer, 2012, Vol.19(2), p.1(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1061-1924

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

America and the Regional Powers in a Transforming Middle East

Gause, F. Gregory ; Lustick, Ian S.

Middle East Policy, June 2012, Vol.19(2), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1061-1924 ; E-ISSN: 1475-4967 ; DOI: 10.1111/j.1475-4967.2012.00532.x

Toàn văn không sẵn có

4
America and the Regional Powers in a Transforming Middle East
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

America and the Regional Powers in a Transforming Middle East

Gause, F. Gregory ; Lustick, Ian S.

Middle East Policy, 06/2012, Vol.19(2), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4967.2012.00532.x

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...