skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence of Antibiotics Resistant Listeria monocytogenes Strains in NigerianReady-to-eat Foods

Ebakota, Daniel O. ; Abiodun, Onilude A. ; Nosa, Obayagbona O.

Food Safety, 2018, Vol.6(3), pp.118-125

Japan Science and Technology Agency

ISSN: 2187-8404 ; DOI: 10.14252/foodsafetyfscj.2018002

Toàn văn sẵn có

2
Prevalence of Antibiotics Resistant <i>Listeria monocytogenes</i> Strains in Nigerian Ready-to-eat Foods
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence of Antibiotics Resistant Listeria monocytogenes Strains in Nigerian Ready-to-eat Foods

Ebakota, Daniel O. ; Abiodun, Onilude A. ; Nosa, Obayagbona O.

Food Safety, 2018, Vol.6(3), pp.118-125

CrossRef

E-ISSN: 2187-8404 ; DOI: http://dx.doi.org/10.14252/foodsafetyfscj.2018002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...