skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First high resolution analysis of the 3ν1 band of 34S16O2

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Fomchenko, A.L ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Molecular Spectroscopy, January 2016, Vol.319, pp.50-54 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2015.11.002

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First high resolution analysis of the 3 [nu] 1 band of.sup.34S.sup.16O.sub.2

Ulenikov, O.N. ; Gromova, O.V. ; Bekhtereva, E.S. ; Fomchenko, A.L. ; Sydow, C. ; Bauerecker, S.

Journal of Molecular Spectroscopy, 2016, Vol.319, p.50(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2852 ; DOI: 10.1016/j.jms.2015.11.002

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First high resolution analysis of the 3[nu].sub.1 band of .sup.34S.sup.16O.sub.2.(Report)

Ulenikov, O.N. ; Gromova, O.V. ; Bekhtereva, E.S. ; Fomchenko, A.L. ; Sydow, C. ; Bauerecker, S.

Journal of Molecular Spectroscopy, 2016, Vol.319, p.50 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2852 ; DOI: 10.1016/j.jms.2015.11.002

Toàn văn sẵn có

4
First high resolution analysis of the 3 ν 1 band of 34 S 16 O 2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First high resolution analysis of the 3 ν 1 band of 34 S 16 O 2

Ulenikov, O.N. ; Gromova, O.V. ; Bekhtereva, E.S. ; Fomchenko, A.L. ; Sydow, C. ; Bauerecker, S.

Journal of Molecular Spectroscopy, 01/2016, Vol.319, C, pp.50-54 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00222852 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jms.2015.11.002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...