skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barchan dune corridors: field characterization and investigation of control parameters

Elbelrhiti, Hicham ; Andreotti, Bruno ; Claudin, Philippe; Claudin, Philippe (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 10, 2007 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1029/2007JF000767

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barchan dune corridors: field characterization and investigation of control parameters

Elbelrhiti, Hicham ; Andreotti, Bruno ; Claudin, Philippe

J. Geophys. Res. 113, F02S15 (2008) [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: cond-mat/0609120

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barchan dune corridors: Field characterization and investigation of control parameters

Elbelrhiti, H. ; Andreotti, B. ; Claudin, P.

Journal of Geophysical Research: Earth Surface, June 2008, Vol.113(F2), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0148-0227 ; E-ISSN: 2156-2202 ; DOI: 10.1029/2007JF000767

Truy cập trực tuyến

4
Barchan dune corridors: Field characterization and investigation of control parameters
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barchan dune corridors: Field characterization and investigation of control parameters

Elbelrhiti, H. ; Andreotti, B. ; Claudin, P.

Journal of Geophysical Research, 2008, Vol.113(F2) [Tạp chí có phản biện]

American Geophysical Union (via CrossRef)

ISSN: 0148-0227 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1029/2007JF000767

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...