skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A bispecific antibody recognizing influenza A virus M2 protein redirects effector cells to inhibit virus replication in vitro

Fernandez-Sesma, A ; Schulman, JL ; Moran, TM

The Journal of Virology, 1996, Vol. 70(7), p.4800 [Tạp chí có phản biện]

American Society of Microbiology

ISSN: 0022-538X ; PMID: 8676511

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A bispecific antibody recognizing influenza A virus M2 protein redirects effector cells to inhibit virus replication in vitro

Fernandez-Sesma, A ; Schulman, J L ; Moran, T M

Journal of virology, July 1996, Vol.70(7), pp.4800-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0022-538X ; PMID: 8676511 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...