skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fronto-Central Theta Oscillations Are Related to Oscillations in Saccadic Response Times (SRT): An EEG and Behavioral Data Analysis.(Research Article)

Diederich, Adele ; Schomburg, Annette ; Van Vugt, Marieke

PLoS ONE, Nov 18, 2014, Vol.9(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fronto-Central Theta Oscillations Are Related to Oscillations in Saccadic Response Times (SRT): An EEG and Behavioral Data Analysis

Diederich, Adele ; Schomburg, Annette

PLoS One, Nov 2014, Vol.9(11), p.e112974 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0112974

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fronto-Central Theta Oscillations Are Related to Oscillations in Saccadic Response Times (SRT): An EEG and Behavioral Data Analysis

Diederich, Adele ; Schomburg, Annette ; Van Vugt, Marieke; Hamed, Suliann Ben (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(11) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0112974 ; PMCID: 4236144 ; PMID: 25405521

Toàn văn sẵn có

4
Fronto-Central Theta Oscillations Are Related to Oscillations in Saccadic Response Times (SRT): An EEG and Behavioral Data Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fronto-Central Theta Oscillations Are Related to Oscillations in Saccadic Response Times (SRT): An EEG and Behavioral Data Analysis

Diederich, Adele ; Schomburg, Annette ; van Vugt, Marieke; Hamed, Suliann Ben

PLoS ONE, 11/18/2014, Vol.9(11), p.e112974 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0112974

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fronto-central theta oscillations are related to oscillations in saccadic response times (SRT): an EEG and behavioral data analysis

Diederich, Adele ; Schomburg, Annette ; Van Vugt, Marieke

PloS one, 2014, Vol.9(11), pp.e112974 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25405521 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0112974

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fronto-central theta oscillations are related to oscillations in saccadic response times (SRT): an EEG and behavioral data analysis

Adele Diederich ; Annette Schomburg ; Marieke van Vugt

PLoS ONE, 01 January 2014, Vol.9(11), p.e112974 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0112974

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fronto-central theta oscillations are related to oscillations in saccadic response times (SRT): An EEG and behavioral data analysis

Diederich, Adele ; Schomburg, Annette ; Van Vugt, Marieke; Artificial Intelligence

PLoS ONE, 2014, Vol.9(11), pp.urn:issn:1932-6203 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...