skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ethno-linguistic Community and Premature Death: a Register-Based Study of Working-Aged Men in Finland

Saarela, Jan ; Finnäs, Fjalar

Journal of racial and ethnic health disparities, June 2016, Vol.3(2), pp.373-80 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2196-8837 ; PMID: 27271079 Version:1 ; DOI: 10.1007/s40615-015-0163-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ethno-linguistic Community and Premature Death: a Register-Based Study of Working-Aged Men in Finland

Saarela, Jan ; Finnäs, Fjalar

Journal of Racial and Ethnic Health Disparities, 2016, Vol.3(2), pp.373-380 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 2197-3792 ; E-ISSN: 2196-8837 ; DOI: 10.1007/s40615-015-0163-2

Toàn văn sẵn có

3
The Ethno-linguistic Community and Premature Death: a Register-Based Study of Working-Aged Men in Finland
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ethno-linguistic Community and Premature Death: a Register-Based Study of Working-Aged Men in Finland

Saarela, Jan ; Finnäs, Fjalar

Journal of Racial and Ethnic Health Disparities, 6/2016, Vol.3(2), pp.373-380 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 2197-3792 ; E-ISSN: 2196-8837 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s40615-015-0163-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...