skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals removal in a horizontal rotating tubular bioreactor

Rezic, Tonci ; Zeiner, Michaela ; Santek, Bozidar ; Novak, Srdan

Water, Air, & Soil Pollution, Jan, 2011, Vol.214(1-4), p.343(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metals Removal in a Horizontal Rotating Tubular Bioreactor.(Report)

Rezic, Tonci ; Zeiner, Michaela ; Santek, Bozidar ; Novak, Sraan

Water, Air, & Soil Pollution, Jan, 2011, Vol.214(1-4), p.343(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metals Removal in a Horizontal Rotating Tubular Bioreactor

Rezić , Tonči ; Zeiner , Michaela ; Šantek , Božidar ; Novak , Srđan

Water, air, and soil pollution, 2011, Vol.214(1), pp.343-355 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metals Removal in a Horizontal Rotating Tubular Bioreactor

Rezić, Tonči ; Zeiner, Michaela ; Šantek, Božidar ; Novak, Srđan

Water, Air, & Soil Pollution, 2011, Vol.214(1), pp.343-355 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-010-0428-7

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metals Removal in a Horizontal Rotating Tubular Bioreactor

Rezic, Tonci ; Zeiner, Michaela ; Santek, Bozidar ; Novak, Sran

Water, Air and Soil Pollution, Jan 2011, Vol.214(1-4), pp.343-355 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-010-0428-7

Toàn văn sẵn có

6
Heavy Metals Removal in a Horizontal Rotating Tubular Bioreactor
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metals Removal in a Horizontal Rotating Tubular Bioreactor

Rezić, Tonči ; Zeiner, Michaela ; Šantek, Božidar ; Novak, Srđan

Water, Air, & Soil Pollution, 1/2011, Vol.214(1-4), pp.343-355 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11270-010-0428-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...