skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increasing Hepatitis B Vaccine Prevalence Among Refugee Children Arriving in the United States, 2006-2012

Yun, Katherine ; Urban, Kailey ; Mamo, Blain ; Matheson, Jasmine ; Payton, Colleen ; Scott, Kevin ; Song, Lihai ; Stauffer, William ; Stone, Barbara ; Young, Janine ; Lin, Henry

American Journal of Public Health, Aug 2016, Vol.106(8), pp.1460-1462 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00900036 ; DOI: 10.2105/AJPH.2016.303203

Toàn văn sẵn có

2
Increasing Hepatitis B Vaccine Prevalence Among Refugee Children Arriving in the United States, 2006–2012
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increasing Hepatitis B Vaccine Prevalence Among Refugee Children Arriving in the United States, 2006–2012

Yun, Katherine ; Urban, Kailey ; Mamo, Blain ; Matheson, Jasmine ; Payton, Colleen ; Scott, Kevin C. ; Song, Lihai ; Stauffer, William M. ; Stone, Barbara L. ; Young, Janine ; Lin, Henry

American Journal of Public Health, 08/2016, Vol.106(8), pp.1460-1462 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0090-0036 ; E-ISSN: 1541-0048 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.2016.303203

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increasing Hepatitis B Vaccine Prevalence Among Refugee Children Arriving in the United States, 2006-2012

Yun, Katherine ; Urban, Kailey ; Mamo, Blain ; Matheson, Jasmine ; Payton, Colleen ; Scott, Kevin C ; Song, Lihai ; Stauffer, William M ; Stone, Barbara L ; Young, Janine ; Lin, Henry

American journal of public health, August 2016, Vol.106(8), pp.1460-2 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1541-0048 ; PMID: 27310356 Version:1 ; DOI: 10.2105/AJPH.2016.303203

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...