skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid Genetic Algorithms for Telecommunications Network Back-Up Routeing

Mort, N

BT Technology Journal, Oct 2000, Vol.18(4), p.42 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid Genetic Algorithms for Telecommunications Network Back-Up Routeing

He, L ; Mort, N

BT Technology Journal, 2000, Vol.18(4), pp.42-50 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1026702624501

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...