skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advance diaspora diplomacy in a networked world

Stone, Diane ; Douglas, Elena

International Journal of Cultural Policy, 20 July 2018, p.1-14 [Tạp chí có phản biện]

Routledge (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2018.1495712

Toàn văn không sẵn có

2
Advance diaspora diplomacy in a networked world
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advance diaspora diplomacy in a networked world

Stone, Diane ; Douglas, Elena

International Journal of Cultural Policy, 11/02/2018, Vol.24(6), pp.710-723 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10286632.2018.1495712

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...