skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental correlates of plant and invertebrate species richness in ponds.(Report)

Hassall, Christopher ; Hollinshead, Jim ; Hull, Andrew

Biodiversity and Conservation, Dec, 2011, Vol.20(13), p.3189(34) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-3115

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental correlates of plant and invertebrate species richness in ponds

Hassall, Christopher ; Hollinshead, Jim ; Hull, Andrew

Biodiversity and Conservation, 2011, Vol.20(13), pp.3189-3222 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0960-3115 ; E-ISSN: 1572-9710 ; DOI: 10.1007/s10531-011-0142-9

Truy cập trực tuyến

3
Environmental correlates of plant and invertebrate species richness in ponds
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental correlates of plant and invertebrate species richness in ponds

Hassall, Christopher ; Hollinshead, Jim ; Hull, Andrew

Biodiversity and Conservation, 12/2011, Vol.20(13), pp.3189-3222 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0960-3115 ; E-ISSN: 1572-9710 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10531-011-0142-9

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...