skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"She could possibly be a Muslim": hiring of immigrants in Icelandic companies

Loftsdóttir, Kristín ; Kristinsson, Kári ; Loftsdóttir, Kristín ; Kristinsson, Kári

Stjórnmál og Stjórnsýsla, Autumn 2016, Vol.12(2), pp.393-416 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 16706803 ; E-ISSN: 1670679X

Toàn văn sẵn có

2
"Hún gæti alveg verið múslimi og allt það": Ráðning fólks af erlendum uppruna til íslenskra fyrirtækja
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Hún gæti alveg verið múslimi og allt það": Ráðning fólks af erlendum uppruna til íslenskra fyrirtækja

Loftsdóttir, Kristín ; Sigurðardóttir, Margrét Sigrún ; Kristinsson, Kári

Veftímaritið Stjórnmál og stjórnsýsla, 12/19/2016, Vol.12(2), p.393 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1670-6803 ; E-ISSN: 1670-679X ; DOI: http://dx.doi.org/10.13177/irpa.a.2016.12.2.10

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"She could possibly be a Muslim": hiring of immigrants in Icelandic companies

Kristín Loftsdóttir ; Margrét Sigrún Sigurðardóttir ; Kári Kristinsson

Stjórnmál og Stjórnsýsla, 01 December 2016, Vol.12(2), pp.393-416 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1670-6803 ; E-ISSN: 1670-679X ; DOI: 10.13177/irpa.a.2016.12.2.10

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...