skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atomic Chemistry In Turbulent Astrophysical Media I: Effect of Atomic Cooling

Gray, William J ; Scannapieco, Evan ; Kasen, Daniel

Cornell University

Arxiv ID: 1502.01019

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atomic Chemistry In Turbulent Astrophysical Media I: Effect of Atomic Cooling

Gray, William ; Scannapieco, Evan ; Kasen, Daniel; Kasen, Daniel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 5, 2015 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1088/0004-637X/801/2/107

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...