skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of acebutolol on left ventricular performance

Singh, S N ; Dibianco, R ; Katz, R J ; Costello, R B ; Fletcher, R D

American heart journal, May 1985, Vol.109(5 Pt 2), pp.1151-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 2859779 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Effect of acebutolol on left ventricular performance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of acebutolol on left ventricular performance

Singh, Steven N. ; Dibianco, Robert ; Katz, Richard J. ; Costello, Rebecca B. ; Fletcher, Ross D.

American Heart Journal, 05/1985, Vol.109(5), P2, pp.1151-1156 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00028703 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0002-8703(85)90700-8

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of acebutolol on left ventricular performance

Singh, Steven N ; Dibianco, Robert ; Katz, Richard J ; Costello, Rebecca B ; Fletcher, Ross D

American Heart Journal, 1985, Vol.109(5), pp.1151-1156 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0002-8703 ; E-ISSN: 1097-6744 ; DOI: 10.1016/0002-8703(85)90700-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...