skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Functional interplay between LIS1, NDE1 and NDEL1 in dynein-dependent organelle positioning
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional interplay between LIS1, NDE1 and NDEL1 in dynein-dependent organelle positioning

Lam, C. ; Vergnolle, M. A. S. ; Thorpe, L. ; Woodman, P. G. ; Allan, V. J.

Journal of Cell Science, 01/15/2010, Vol.123(2), pp.202-212 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9533 ; E-ISSN: 1477-9137 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1242/jcs.059337

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional interplay between LIS1, NDE1 and NDEL1 in dynein-dependent organelle positioning

Lam , Connie ; Vergnolle , Maïlys A.S. ; Thorpe , Lisa ; Woodman , Philip G. ; Allan , Victoria J.

Journal of cell science, 2010, Vol.123(2), pp.202-212 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0021-9533

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional interplay between LIS1, NDE1 and NDEL1 in dynein-dependent organelle positioning

Lam, Connie ; Vergnolle, Maïlys A S ; Thorpe, Lisa ; Woodman, Philip G ; Allan, Victoria J

Journal of cell science, 15 January 2010, Vol.123(Pt 2), pp.202-12 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1477-9137 ; PMID: 20048338 Version:1 ; DOI: 10.1242/jcs.059337

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...