skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: A feminist manifesto for education

Pentel, Kimberly Z ; Wise, Erica H

Psychology of Women Quarterly, December 2017, Vol.41(4), pp.531-532 [Tạp chí có phản biện]

SAGE HSS (Sage Publications)

ISSN: 0361-6843 ; E-ISSN: 1471-6402 ; DOI: 10.1177/0361684317723464

Toàn văn không sẵn có

2
Book Review: A feminist manifesto for education (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: A feminist manifesto for education (Book review)

Pentel, Kimberly Z. ; Wise, Erica H.

Psychology of Women Quarterly, 12/2017, Vol.41(4), pp.531-532 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0361-6843 ; E-ISSN: 1471-6402 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0361684317723464

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...